ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงพลังงาน (นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์) ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามแนวทางการจัดตั้งสถานีพลังงานชุมชนบ้านประทัดบุคุ้มใต้ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์

6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงพลังงาน  นายวิศักดิ์  วัฒนศัพท์  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามแนวทางการจัดตั้งสถานีพลังงานชุมชน  เพื่อสนับสนุนโครงการ  Energy For All  ในวันที่  4  มีนาคม  2563  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่  17  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์