โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นเลิศขององค์กร การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563

5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการ่จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นเลิศขององค์กร การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563  ในระหว่างวันที่  6 – 7  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์