ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้

  • พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  (นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก.ชก.) )  จำนวน  1  อัตรา
  • พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งประเภททั่วไป  (นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) )  จำนวน  1  อัตรา                      (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่