ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 1

17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  แจ้งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  2561 – 2563)  เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามระยะเวลาที่กำหนด  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่