การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่ 17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

64

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านประทัดบุคุ้มใต้  หมู่ที่ 17  (เส้นไปทุ่งนา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่