การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำดวน  หมู่ที่ 15  (เส้นวัดปูง – บ้าานนายเลื่อน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

454

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำดวน  หมู่ที่ 15  (เส้นวัดปูง – บ้าานนายเลื่อน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่