รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร   การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านระไซร์  หมู่ที่  7  (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

66

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  และรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร   การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านระไซร์  หมู่ที่  7  (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่