องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมู่ที่  12  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000
โทรศัพท์ : 0 4451 3022 ต่อ 1
E-mail : nadeelocal@hotmail.com