หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

โทร : 089-8452724


นางทิวากร ป้องเศร้า
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาดี

โทร : 081-2664635

นางจุรีรัตน์ เสนานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-0716235

นายโฉลม คะเณมา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 098-6343449

นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 084-3547215