สำนักปลัด

นางทิวากร ป้องเศร้า
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาดี

โทร : 081-2664635


นายโกศล เพิ่มนิตย์
นิติกร

โทร : 063-0429579

นางสาวรัชชนันท์ สุดสงวน
นักทรัพยากรบุคคล

โทร : 085-7791217

นางสาวเกษมณี การะเกษ
นักพัฒนาชุมชน

โทร : 081-0703000

นางสาวสุวิมล ชิดชอบ
นักจัดการงานทั่วไป

โทร : 098-1749975

นางจิราภรณ์ เนียมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 087-9713974

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข

โทร :     -

นางสาวจันทร์จิรี เมืองงาม
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 084-6070541

พ.จ.ท.จิระพงษ์ คำจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร : 063-0233637/082-2147374

นางสาวศิประภา ศิริชู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

โทร : 080-1633069

นางสาวรัชดาภรณ์ วิบูลย์ชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 091-3504709

นางสาวแขนภา คานเพชร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร : 098-6127945