สายด่วน


สายด่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

สายด่วน  ภายในหน่วยงาน อบต.นาดี
โทรศัพท์ » 0 4451 3011      สำนักปลัด
                 
0 4451 3012       กองคลัง
                  0 4451 3014       กองช่าง
                  0 4451 3015       กองการศึกษาฯ
                  0 4452 3023      กิจการประปา
               

สายด่วน »  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ชื่อ-สกุล      »   นางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง
ตำแหน่ง      »   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ติดต่อ          »  089-8452724

 

    เบอร์แฟกซ์ (Fax.)  อบต.นาดี »  0-4455-8993

 

 

 

                          

    ติดต่อเจ้าหน้าที่   »  09-0362-7089 หรือ 08-2214-8374

 

 

 

    E-mail   »  nadeelocal@hotmail.com

 

 

 


Facebook (อบต.นาดี) » 
https://www.facebook.com/nadeeSR/