ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลนาดี

otoplogo

1. ผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหม  (ผ้าทอมือลายขัด)  จัดจำหน่ายโดย  “กลุ่มสตรีบ้านลุมพุก”

IMG

ผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหม  (ผ้าทอมือลายขัด)  จัดจำหน่ายโดย  “กลุ่มสตรีบ้านลุมพุก”
กลุ่มสตรีบ้านลุมพุก  ได้รับการคัดสรรเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว
“การทอผ้า”  หลักใหญ่ของการทอผ้าก็คือ การนําเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลวดลาย เป็นการสานเช่นเดียวกับการจักสาน ใช้เส้นด้ายแทนเส้นตอก โดยขึงเส้นด้ายชุดหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่า เส้นยืน (warp yarn) แล้วใช้เส้นอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า เส้นพุ่ง(weft yarn) สอดตามแนวขวางของเส้นยืน ขัดกันไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะให้เส้นยืนยกขึ้นและข่มลงสอดขัดด้วยเส้นพุ่งสลับ กันไปเรื่อยๆ เกิดลวดลายต่างๆ ขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เส้นยืนเป็นโครงสร้างหลัก ส่วนเส้นพุ่งเป็นเส้นที่มาเติมเป็นผืนผ้า
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําคัญในการทอผ้า  :  การทอผ้าที่เก่าแก่มีหน้าผ้าที่แคบและมีจํานวนเส้นด้ายไม่มากนัก จึงเป็นการทอสานที่ไม่มีเครื่องมือช่วย ใช้วิธีการยึดเส้นยืนกับเสาหรือหลัก ใช้ไม้กลมๆ สอดเส้นยืนเพื่อแยกเป็นเส้นยกและเส้นข่ม เวลาจะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบนๆ สอดเพื่อเปิดเส้นยืน ปัจจุบันยังพบการทอลักษณะนี้ในชนกลุ่มน้อย เนื่องจาก ปัจจุบันมีการทอผ้าที่ขนาดหน้าผ้ากว้างมากขึ้น จึงต้องมีการจัดเรียงเส้นด้ายที่มีความยาวและมีปริมาณมากให้เป็นระเบียบให้สามารถทอสานเส้นด้ายให้ขัดกันได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการทอผ้า ได้แก่กี่ หรือหูก  ใช้ฟืมกระทบให้เนื้อผ้าแน่น ต่อมามีการพัฒนาเป็นกี่แบบต่างๆ เช่น กี่กระตุก จนถึง เครื่องทอผ้า

ติดต่อสอบถาม  :   กลุ่มสตรีบ้านลุมพุก  บ้านเลขที่  118 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000  โทร. 089-58238285

2. ข้าวสารมะลิปลอดสารพิษ  จัดจำหน่ายโดย  “กลุ่มผลิตข้าวสารตำบลนาดี”

006

กลุ่มผลิตข้าวสารตำบลนาดี  :  ได้ดำเนินกิจกรรมโดยต่อเนื่อง  และมีการพัฒนารูปแบบการบรรจุและขอรับการพัฒนามาตรฐานอาหารและยา  (อย.)
การดำเนินงาน  :  กลุ่มผลิตข้าวสสารตำบลนาดี  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  92  หมู่ที่  7  บ้านระไซร์  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีสมาชิก  จำนวน  160  คน  สมาชิกมีการรวมกลุ่มในตำบลนาดี  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของกลุ่มสามารถพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ  โดยใช้วิธีการแบบเกษตรอินทรีย์  และในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มอาชีพและจำหน่ายทั่วไป  เนื้อที  ประมาณ  200  ตารางวา  เป็นชุมชนกลุ่มข้าวสารปลอดสารพิษ
การรวมกลุ่ม  :  สมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรม  นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ลานค้าชุมชนหน้าที่ว่าการอำเภอและจังหวัด
ติดต่อสอบถาม  :  นายมนต์  พาสนุก  โทร. 098-650553