สมาชิกสภา

นายสังวรณ์ สับประสาน
ประธานสภา อบต.

โทร : 065-2923891/064-5811324


นายทองล้วน สายน้อย
รองประธานสภา อบต.

โทร : 081-0632333

นายสืบสรรค์ สายบุตร
เลขานุการสภา อบต.

โทร : 085-4927179

นางอำนวย รัตนะโคตร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 085-7080256

นายวัฒน์ พรหมบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 084-4799277

นางสาวเอี่ยมไทย ศิลปสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 081-8535544

ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

โทร :    -

นายมนัญชัย แต้มสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 087-1500747

นายวันชัย พลเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 062-4265007

นายสมชาย ชนามุยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

โทร : 089-0979891

นายประกาย โภคทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

โทร : 089-8281602

นายสุกิจ ผจงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 086-2493497

ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

โทร :       -

นายนวน สวนงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 083-3748720

นายสันติภาพ เพ่งพิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 062-1605233

นางเรณู งามแยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 089-2846939

นายศุภชัย หฤทัยถาวร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 082-1494942

นายจักราวุธ ริ้วแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 087-2594801

นางมณีรัตน์ พุ่มพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 093-4950958

นายธนศักดิ์ เอติยัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 085-9769877

นายคำสิงห์ เหิมหัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 080-4803907

นายพรชัย สายน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 089-7751420

นายกฤตธนา เพ็ญประสิทธิ์กุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 088-5832888/089-4256809

นายสังวรณ์ สับประสาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

โทร : 065-2923891/064-5811324

นายสืบสรรค์ สายบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

โทร : 085-4927179

นายสิทธิพงษ์ พื้นบน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 081-0682605

นางศิริวรรณ วิบูลย์ชนม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 082-8552931

นายบำรุง บรรดาดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

โทร : 081-3608399

ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

โทร :     -

นายชอย เขียนดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

โทร : 085-7722854

ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

โทร :     -

นายเสือย ศรกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

โทร : 089-9179265

นายครองสิทธิ์ คิดสำราญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

โทร : 081-3932609

นายเหลือ สกุลชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

โทร : 087-8807563

นายสวน แสนหาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

โทร : 080-7307599

นายชัยยา ถูกจิตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

โทร : 087-2501535

นายศุภกิจ เปล่งปลั่งศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

โทร : 087-2483424