สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคมของตำบลนาดี                                                   

              (1)  การศึกษา  

– โรงเรียนประถมศึกษา                                จำนวน    8  แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 จำนวน    1  แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน    4  แห่ง
– โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา                      จำนวน    1  แห่ง

               (2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

ประชาชนในตำบลนาดี  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  9  แห่ง  สำนักสงฆ์  4  แห่ง  ศิลปะวัฒนธรมและประเพณีส่วนใหญ่  เป็นไปตามครรลองพระพุทธศาสนาและความเชื่อของชาวบ้าน

    (3)  การสาธารณสุข    

ตำบลนาดี  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง  คือ

003

» ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลนาดี         จำนวน  2,138  คน  แบ่งเป็น

–  ชาย                     จำนวน              1,040  คน
–  หญิง                    จำนวน              1,258  คน

»  ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตตำบลนาดี  จำนวน  500  คน  แบ่งเป็น

–  ชาย                     จำนวน              159  คน
–  หญิง                    จำนวน              162  คน

 » ผู้ติดเชื้อเอดส์  ในเขตตำบลนาดี  จำนวน  24  คน  แบ่งเป็น

–  ชาย                     จำนวน                12  คน
–  หญิง                    จำนวน                  9  คน