สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี          

ทำเลที่ตั้งตำบล                                                                              
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ตั้งอยู่เลขที่  222  หมู่ที่  12  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32000  โทรศัพท์  0-4455-8993  โทรสาร  0-4455-8993

เนื้อที่                                                                                          
ตำบลนาดี  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 49,385  ไร่หรือ  80  ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่

Doc20แผนที่ตำบลนาดี

ลักษณะภูมิประเทศ                                                                            
ตำบลนาดี  เป็น  1  ใน  20  ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  ตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลบ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์  ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  ดังนี้

ทิศเหนือ         จรด     ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้            จรด     ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก    จรด     ตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลบ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

1. ตำบลนาดี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 25  กิโลเมตร
2. ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่จะสูงทางตะวันออกและทิศเหนือ แล้วลาดต่ำไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำจะซึมลงใต้ผิวดินอย่างรวดเร็ว หน้าร้อนดินจะแห้งแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ   

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  (แบบมรสุม)  ดังนี้
(1) ฤดูร้อน
(2) ฤดูฝน
(3) ฤดูหนาว

เขตปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. จำนวน  17  หมู่บ้าน   ดังนี้            ประชากรเฉพาะในเขต อบต.นาดี  ทั้งสิ้น 13,751  คน  3,545  ครัวเรือน  แยกเป็น ชาย 6,921  คน  หญิง  6,830 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 169 คน/ตารางกิโลเมตร  ต่อตารางกิโลเมตร