ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานตำบลนาดี

1.  การคมนาคมขนส่ง  

การคมนาคม  ปัจจุบันถนนภายในตำบลนาดี  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  214  สายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด  ซึ่งผ่านตำบลนาดี  ไปยังอำเภอจอมพระ  อำเภอท่าตูม  อำเภอ   ชุมพลบุรี  และจังหวัดร้อยเอ็ด

2.  การไฟฟ้า  

ตำบลนาดี  มีเขตบริการไฟฟ้าครอบคลุมทั้ง  17  หมู่บ้าน  ประชากรมีใช้ไฟ  จำนวน  3,247  ครัวเรือน

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติ  

– ลำน้ำ , ลำห้วย    จำนวน  6  สาย
– บึง , หนอง , สระ  และอื่นๆ  จำนวน  49  แห่ง

4.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  

– ระบบประปา  การประปา  ประชาชนในตำบลนาดี  ได้รับการบริการด้านการประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  จำนวน  3  แห่ง  ให้บริการประมาณ  528  ครัวเรือน  และอีกบางส่วนได้ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น  14  แห่ง  มีอ่างเก็บน้ำ  3  แห่ง