ลักษณะเศรษฐกิจ

» สภาพทางเศรษฐกิจ 

                   (1)  การเกษตร        

suko-eco-3
          ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาดี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยปลูกข้าวนาปีเป็นหลักมีประมาณร้อยละ  95  และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะว่างงาน  บางส่วนจะอพยพแรงงานชั่วคราวไปทำงานต่างถิ่น  เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  บางส่วนจะประกอบอาชีพเสริมเป็นการทอผ้า  เลี้ยงไก่พื้นเมือง  เลี้ยงโค – กระบือ  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสุกร  และเลี้ยงปลา

 

                                                                                                                                   

(2)  การประมง 

              ประชาชนในเขตตำบลนาดี  บางหมู่บ้านจะประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และหาปลาในแม่น้ำชี

 

                                                                                                                                   

(3)  การปศุสัตว์  

               ประชาชนในเขตตำบลนาดี  นิยมเลี้ยงโค กระบือ จะมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเป็นหลักประกันในเกษตรกรมีรายได้  สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว  หากทำการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผล  หรือได้รับความเสียหายจากภาวะฝนแล้งหรือน้ำท่วมและแม้ว่าจะไม่เป็นรายได้มากนักแต่ก็ยังพอบรรเทาความเดือดร้อนลงได้  อย่างน้อยก็มีไว้บริโภคในครอบครัว  และถ้าเลี้ยงไว้จำนวนมาก ก็จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้  นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับความเพลิดเพลินจากการเจริญเติบโตการให้ลูก และการให้ผลิตผลของสัตว์เลี้ยง เช่น ในส่วนของผู้ที่ทำการเพาะปลูกหรือทำไร่ทำนา  จะได้มูลสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน  ทำให้รับผลิตผลจากการเพาะปลูกมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาใช้  ด้วยเหตุผลนี้ประชาชนยังนิยมเลี้ยงโค กระบืออยู่

 

                                                                                                                                   

                 (4)  “การบริการ”  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.นาดี   

Doc7-1

(1) ร้านค้าในหมู่บ้าน                      จำนวน  154  แห่ง
(2) โรงสี                                    จำนวน   53  แห่ง
(3) ปั้มน้ำมัน                                จำนวน     4  แห่ง
(4) ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ                   จำนวน     2  แห่ง
(5) ร้านซ่อมรถยนต์                         จำนวน     7  แห่ง

 

                                                                                                                                  

                  (5) แรงงาน 

Image

          แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตำบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะทำการรับจ้างแรงงานทั่วไปในจังหวัดใกล้เคียง

                                                                                                                                   

                   (6) การใช้ที่ดิน 

home_easy_buy_20100703063145

          ตำบลนาดี  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  80  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  49,385 ไร่  เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่  มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่างๆ