ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
มาตรา  9

มาตรา  9  (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

♦  ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

มาตรา  9 (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

♦  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
♦  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มาตรา  9 (3)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ