ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
มาตรา  7

มาตรา  7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

♦  กฎกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
♦  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
♦  ประกาศจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด  พ.ศ. 2547
♦  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558
♦  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  โครงสร้างอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

มาตรา  7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน

♦  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  55)  พ.ศ. 2558
♦  โครงสร้างอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
♦  รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

มาตรา  7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

♦  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  113 ตอนที่ 9ง  ลงวันที่  30  มกราคม  2539
♦  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
♦  แผนที่สถานที่ติดต่อราชการ

มาตรา  7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

♦  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560
♦  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558
♦  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2555
♦  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  พ.ศ. 2549
♦  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2546
♦  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

มาตรา  7 (5)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด