คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

»  การขออนุญาตดัดแปล ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ

»  การแจ้งรื้อถอนอาค ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งถมดิน

»  การแจ้งถมดิน  คลิ ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิ

»  การแจ้งดัดแปลงอาค ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งขุดดิน

»  การแจ้งขุดดิน  คล ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

»  การแจ้งก่อสร้างอา ...
อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

»  การขออนุญาตรื้อถอ ...
อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

»  การขออนุญาตเคลื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

»  การขออนุญาตก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

»  การขอรับการสงเครา ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

»  การขอเปลี่ยนผู้คว ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

»  การขอใบอนุญาตจัดต ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

»  การขอต่ออายุใบอนุ ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

»  การรับชำระภาษีโรง ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับชำระภาษีป้าย

»  การรับชำระภาษีป้า ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

»  การรับชำระภาษีบำร ...
อ่านเพิ่มเติม

การบริการช่วยเหลือสาธารณภัย

»  การบริการช่วยเหลื ...
อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์

»  การแจ้งรับเรื่องร ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

»  การขอสนับสนุนน้ำอ ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอใช้น้ำประปา

» การขอใช้น้ำประปา  ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

» การขอข้อมูลข่าวสาร ...
อ่านเพิ่มเติม