ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนาดี

 

r_8841

1.  นาข้าว

» ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาดีประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกข้าวนาปีเป็นหลักมีประมาณร้อยละ  95

 

 

 

1283578110

2.  ไร่อ้อย

» อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรตำบลนาดี  นิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ซึ่งอ้อยเป็นพืชชอบอากาศร้อนและชุ่มชื่น เหมาะกับสภาพพื้นที่ภายในตำบลนาดี  จึงทำให้ประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ นิยมปลูกไร่อ้อย

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. สวนยางพารา

» ต้นยางพารา  เกษตรกรตำบลนาดี  นิยมปลูกเช่นกับพืชอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ  ของภาคอีสาน ที่สร้างรายได้อย่างมากให้กับเกษตรกรและครอบครัว ปลูกง่าย ดูแลง่าย  และให้ผลผลิตได้อย่างมาก  ที่สำคัญยางพารามีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เกษตรกรตำบลนาดีจึงนิยมทำสวนยางพารา