นโยบายบริหาร

»นโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น

               องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ  จำนวน  5  ยุทธศาสตร์  โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน  แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น  หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น  ดังนี้
               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
1.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  การบริการสาธารณะและการสาธารณูปโภค
1.3 ก่อสร้างการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2.2 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.3 การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
3.6 การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
               4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำ
4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
5.2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
               จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งทางบกและทางน้ำ  เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองโดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพในแต่ละชุมชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมบำรุง และอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป
6. อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ได้มุ่งเน้นในการจัดระบบบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี    ในการนำแผนไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณโครงการหรือกิจกรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาโครงการใดที่มีความเร่งด่วน  ก็จะดำเนินการก่อน  ส่วนโครงการที่มีความสำคัญและความจำเป็นเป็นรองลงมาก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป