คู่มือสำหรับประชาชน

♦ ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) คลิกที่นี่

♦ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)
1. การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. การขอใช้น้ำประปา
3. การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
4. การแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์
5. การบริการช่วยเหลือสาธารณภัย
6. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
7. การรับชำระภาษีป้าย
8. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
11. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
13. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
14. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
15. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
16. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
17. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
20. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
21. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
22. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
23. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
24. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อ่การอื่นตามมาตรา 34
25. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
26. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
27. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดา 
29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
30. การจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
32. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
33. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
34. การจดทะะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 
35. การจดทะเบียพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
36. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
37. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
38. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
39. การแจ้งขุดดิน
40. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
41. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
42. การแจ้งถมดิน
43. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
44. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
45. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
46. การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด