กองคลัง

นางจุรีรัตน์ เสนานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-0716235


นางสาวอภิชญา ทำดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 089-7194409

นางอรพิชา จำปาเมือง
นักวิชาการคลัง

โทร : 080-4821621

นายณวรรธ์ จันทร์หอมฟุ้ง
นักวิชาการพัสดุ

โทร : 080-4895079

นางสาวรุ่งฤดี ถนอมดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

โทร : 085-7700718

นางสาวศรินยา บุญทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 063-9749841

นางสาวศิรินภา สายยศ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

โทร : 089-5796305/081-2476358

นางสาวศิริพร แก้วฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 095-6026238

นางสาวจุฑามาศ ก่อแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

โทร : 080-9080972