กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 084-3547215


นางจิตรา เจริญศิริ
นักวิชาการศึกษา

โทร : 082-1483153

นางพรรณี นึกชอบ
ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 083-3671821

นางพรรณิษา สู่ทรงดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 098-1034959

นางสาวอารีรัตน์ มีแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 082-1377336

นางสาวสาวิตรี มานุจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 092-9949929/084-7600602

นางสาวอัญชลี สืบเสาะเสมอ
ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 086-2470559