แผนอัตรากำลัง

  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่  1  ⇒  คลิกที่นี่
♣  แผนอัตรากำลังสามปี  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563                                                    ♦  ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ⇒  คลิกที่นี่ 
    ♦  แผนอัตรากำลังสามปี  ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ⇒  คลิกที่นี่        
  ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563)  ⇒  คลิกที่นี่