หัวหน้าส่วนราชการ

    นางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

 

       นางทิวากร ป้องเศร้า            หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

      นางจุรีรัตน์ เสนานนท์              ผู้อำนวยการกองคลัง

 

        นายโฉลม คะเณมา                ผู้อำนวยการกองช่าง

 

     นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ          ผู้อำนวยการกองการศึกษา