สำนักปลัด

         นางทิวากร ป้องเศร้า                หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

 

     น.ส.รัชชนันท์ สุดสงวน          นักทรัพยากรบุคคล
       นายโกศล เพิ่มนิตย์                        นิติกร

 

        น.ส.สุวิมล ชิดชอบ                นักจัดการงานทั่วไป
     น.ส.เกษมณี การะเกษ                 นักพัฒนาชุมชน

 

    พ.จ.ท.จิระพงษ์ คำจันทร์              จพง.ป้องกันฯ
      นางจิราภรณ์ เนียมทอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

        น.ส.ศิประภา ศิริชู              ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
    น.ส.จันทร์จิรี เมืองงาม              เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

     น.ส.แขนภา คานเพชร            ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  น.ส.รัชดาภรณ์ วิบูลย์ชนม์         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ