สมาชิกสภา

นายสังวรณ์ สับประสาน
 ประธานสภา  อบต.นาดี
 นายสืบสรรค์ สายบุตร       เลขานุการสภา อบต.
 นายทองล้วน สายน้อย     รองประธานสภา อบต.

 

  นายวัฒน์ พรหมบุตร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 นางอำนวย รัตนะโคตร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 

              ว่าง              สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
น.ส.เอี่ยมไทย ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 

   นายวันชัย พลเมืองสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
  นายมนัญชัย แต้มสุดสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 

 นายประกาย โภคทรัพย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 นายสมชาย ชนามุยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 

              ว่าง              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
     นายสุกิจ ผจงดี       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 

  นายสันติภาพ เพ่งพิศ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
     นายนวน สวนงาม     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 

 นายศุภชัย หฤทัยถาวร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
     นางเรณู งามแยะ     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 

   นางมณีรัตน์ พุ่มพา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
   นายจักราวุธ ริ้วแดง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 

 

    นายคำสิงห์ เหิมหัก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
   นายธนศักดิ์ เอติยัติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 

 

นายกฤตธนา เพ็ญประสิทธิ์กุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
   นายพรชัย สายน้อย   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

 

  นายสืบสรรค์ สายบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 นายสังวรณ์ สับประสาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 

นางศิริวรรณ วิบูลย์ชนม์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
  นายสิทธิพงษ์ พื้นบน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 

             ว่าง               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
    นายบำรุง บรรดาดี    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

 

    นายชอย เขียนดี      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
  นายทองล้วน สายน้อยสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

 

นายครองสิทธิ์ คิดสำราญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
     นายเสือย ศรกล้า     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

 

    นายสวน แสนกล้า   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
    นายเหลือ สกุลชาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

 

 นายศุภกิจ เปล่งปลั่งศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
    นายชัยยา ถูกจิตต์    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17