สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคมของตำบลนาดี                                                   

              (1)  การศึกษา  

– โรงเรียนประถมศึกษา                                 จำนวน    7  แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 จำนวน    1  แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน    4  แห่ง

– โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา                      จำนวน    1  แห่ง

กำนันผุ้ใหญ่บ้าน

               (2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

ประชาชนในตำบลนาดี  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  8  แห่ง  สำนักสงฆ์  3  แห่ง  ศิลปะวัฒนธรมและประเพณีส่วนใหญ่  เป็นไปตามครรลองพระพุทธศาสนาและความเชื่อของชาวบ้าน

002

    (3)  การสาธารณสุข    

ตำบลนาดี  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง  คือ

003

♣  ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลนาดี         จำนวน           1,640  คน  แบ่งเป็น

                             –  ชาย                     จำนวน              709  คน

                             –  หญิง                     จำนวน              931  คน

 

                   ♣  ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตตำบลนาดี  จำนวน  321  คน  แบ่งเป็น

                             –  ชาย                     จำนวน              159  คน

                             –  หญิง                     จำนวน              162  คน

                   ♣  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ในเขตตำบลนาดี  จำนวน  21  คน  แบ่งเป็น

                             –  ชาย                     จำนวน                12  คน

                             –  หญิง                     จำนวน                  9  คน