ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

มาตรา  7

มาตรา  7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

1. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558
2. โครงสร้างอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4. รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

มาตรา  7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน

1. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558
2. โครงสร้างอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4. รายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
มาตรา  7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
♠  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539)
♠  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
♠  แผนที่สถานที่ติดต่อราชการ

มาตรา  7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

♠  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
♠  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
♠  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
♠  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
♠  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
♠  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา  9

มาตรา  9 (1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (14 มีนาคม 2562)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าบ้านอาลอ-โดนแบน ขนาดพื้นที่ 8 เมตร x 10 เมตร ประกอบด้วยลานกิจกรรม ห้องจัดแสดงผลงาน และห้องน้ำ โดยโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (26 กุมภาพันธ์ 2562)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านอาลอ หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 (เส้นบ้านนายสมวงศ์-บ้านนายสุพจน์) ช่วงที่ 2 (เส้นบ้านนายสุข-บ้านายเปือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านลุมพุก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ศพด.บ้านโคกวัด-โคกอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ศพด.บ้านกระทมพรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านตำปูง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (20 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 19 โครงการ  (15 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางลาดยาง PASA ASPHALTIC CONCRETE เส้นบ้านกระทมพรง – บ้านโคกรพระ ระยะทางดำเนินการซ่อมแซฒ 0.180 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (1 มิถุนายน 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (23 กุมภาพันธ์ 2561)
♠  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานกิจการประปา กองช่าง คลอรีน 90% TCCA ชนิดเม็ด 50 กก. จำนวน 4 ถัง คลอรีน 90% TCCA ชนิดผง 50 กก. จำนวน 12 ถัง สารส้มก้อนใส เบอร์ 1 จำนวน 41,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (16 กุมภาพันธ์  2561)
♠  ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, และ หมู่ที่ 17  (11 กรกฎาคม 2560)
♠ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูภายในหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สามแยกศาบเจ้าหมู่บ้าน-หนองตุ๋ยจูน)  (11 กรกฎาคม 2560)
♠ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (11  กรกฎาคม  2560)

มาตรา  9 (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

 

มาตรา  9 (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

♠  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
♠  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
♠  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
♠  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
♠  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
♠  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มาตรา  9 (4)   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

มาตรา  9 (5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

 

 

มาตรา  9 (6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

1.  สัญญาสัมปทาน  “ไม่มีภาริกจที่เกี่ยวข้อง”

2.  สัญญา

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดการองค์ความรู้

          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
          ในการรวบรวมระบบการจัดการความรู้ มีการเผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา ทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การจัดการความรู้
1. คู่มือการจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี     คลิกที่นี่                                             2. คู่มือประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ในระบบแท่ง)    คลิกที่นี่  3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ⇒  คลิกที่นี่