วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีitem-9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลนาดีเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ที่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรกรรมไร้สาร  ป่าไม้ยั่งยืน  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน”  

 

 

Mission1

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองโดยส่งเสริม  กลุ่มอาชีพ ในแต่ละชุมชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมบำรุง  และอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป
6. อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม