ลักษณะเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ ♣                                                          

                    (1)  อาชีพ                                                            

suko-eco-3

          ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาดี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยปลูกข้าวนาปีเป็นหลักมีประมาณร้อยละ  95  และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะว่างงาน  บางส่วนจะอพยพแรงงานชั่วคราวไปทำงานต่างถิ่น  เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  บางส่วนจะประกอบอาชีพเสริมเป็นการทอผ้า  เลี้ยงไก่พื้นเมือง  เลี้ยงโค – กระบือ  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสุกร  และเลี้ยงปลา

                                                                                                                                          

                    (2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี   

Doc7-1

(1) ร้านค้าในหมู่บ้าน                         จำนวน  154  แห่ง

(2) โรงสี                                      จำนวน  53    แห่ง

(3)  ปั้มน้ำมัน                                จำนวน    4    แห่ง

(4)  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ                    จำนวน    2    แห่ง

(5)  ร้านซ่อมรถยนต์                         จำนวน    7    แห่ง

                                                                                                                                           

                   (3) แรงงาน     

Image

          แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตำบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะทำการรับจ้างแรงงานทั่วไปในจังหวัดใกล้เคียง

                                                                                                                                           

                    (4) การใช้ที่ดิน   

home_easy_buy_20100703063145

          ตำบลนาดี  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  80  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  49,385 ไร่  เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่  มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่างๆ