ลักษณะทรัพยากร

» ลักษณะทรัพยากรตำบลนาดี «

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

           ตำบลนาดี  เป็น  1  ใน  20  ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  ตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลบ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์  ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  ดังนี้

ทิศเหนือ       จรด     ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้          จรด     ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก  จรด     ตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลบ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
ทิศตะวันตก    จรด     ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

1. ตำบลนาดี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร
2. ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่จะสูงทางตะวันออกและทิศเหนือ แล้วลาดต่ำไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำจะซึมลงใต้ผิวดินอย่างรวดเร็ว หน้าร้อนดินจะแห้งแล้ง

2. ลักษณะภูมิอากาศ 

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  (แบบมรสุม)  ดังนี้
– ฤดูร้อน
– ฤดูฝน
– ฤดูหนาว

3. แหล่งน้ำธรรมชาติ            

–  ลำน้ำ ,  ลำห้วย   จำนวน  6  สาย
–  บึง , หนอง , สระ  และอื่นๆ  จำนวน  49  แห่ง

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น            

        –  ระบบประปา   จำนวน  3  แห่ง