รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ

1. ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2561                                      (แบบ  ผด.3)  คลิกที่นี่

2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผูู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

3. รายงานปรับปรุงผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คลิกที่นี่

4. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คลิกที่นี่