พ.ร.บ./พ.ร.ก.

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

♣  พระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                             

♣   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   

♣  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                       

♣  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551                       

  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                               

♣  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                               

♣  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542                                                                                                             

♣  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                   

♣  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                                                                   

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

♣  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                                                         

♣  ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550                                                                                                         

♣  ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียประชามติ                                                       

♣   ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ                                                 

♣  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ….                                                                           

♣  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549                                                                             

♣  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548                                   

♣  พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548                                                                                                           

  พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548                     

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547                                                                   

  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549                                                                                                                             

♣  พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9)                                           

♣  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2548   

  พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540                                                                         

♣  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                             

  พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497                                                                             

♣  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   

♣  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                     

  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475                                                             

♣  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                   

♣  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                           

  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542                                       

  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500                                                 

  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527                                                                       

  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                                               

  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503                           

  พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529