ประวัติและตราสัญลักษณ์

logo ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

20160407_122452

 ประวัติความเป็นมา  

             ตำบลนาดี      แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน  ชื่อตำบลนาดี  เดิมมีชื่อว่า  ตำบลสมอ  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 หลังจากยุบตำบลสมอไปแล้ว ได้ไปรวมกับตำบลเขวาสนรินทร์  ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “นาดี”   เหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลนาดีเพราะมีข้าวปลูกอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นชื่อตำบลนาดี   มาจนถึงปัจจุบัน

          ตำบลนาดีได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  19  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2539   (ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป)