ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 

»»»»»  ตำบลนาดี  แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน  ชื่อตำบลนาดี  เดิมมีชื่อว่า  ตำบลสมอ  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 หลังจากยุบตำบลสมอไปแล้ว ได้ไปรวมกับตำบลเขวาสนรินทร์  ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “นาดี”   เหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลนาดีเพราะมีข้าวปลูกอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นชื่อตำบลนาดี   มาจนถึงปัจจุบัน
»»»»»  สภาตำบลนาดี ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  19  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2539   (ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป)
เขตการปกครอง 17 หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1  บ้านนาดี
หมู่ที่  2  บ้านโคกวัด
หมู่ที่  3  บ้านระกา
หมู่ที่  4  บ้านสำโรง
หมู่ที่  5  บ้านประทัดบุ
หมู่ที่  6  บ้านโคกพระ
หมู่ที่  7  บ้านระไซร์
หมู่ที่  8  บ้านลุมพุก
หมู่ที่  9  บ้านตำปูง
หมู่ที่  10  บ้านอาลอ
หมู่ที่  11  บ้านโดนออง
หมู่ที่  12  บ้านกระทมพรง
หมู่ที่  13  บ้านตาแฮม
หมู่ที่  14  บ้านสองชั้น
หมู่ที่  15  บ้านลำดวน
หมู่ที่  16  บ้านโคกอรุณ
หมู่ที่  17  บ้านประทัดบุคุ้มใต้
»»»»»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณและการจัดการพัสดุด้วยตนเอง  ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้  ภายใต้การกำกับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนพัฒนา  และฝ่ายสภามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน
»»»»»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน  บริหารงานยึดหลักกฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  มีความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบาบริการด้วยความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานมุ่งความสำเร็จในการบริหารพัฒนาตามความต้องการของประชาชน