นโยบายบริหาร

นโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น

               องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปี  พ.ศ. 2558 – 2560  ได้มุ่งเน้นในการจัดระบบบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พ.ศ. 2556  ในการนำแผนไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณโครงการหรือกิจกรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาโครงการใดที่มีความเร่งด่วน  ก็จะดำเนินการก่อน  ส่วนโครงการที่มีความสำคัญและความจำเป็นเป็นรองลงมาก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป