คณะผู้บริหาร

น.ส.พุดตาน  แก้วปลั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

 

ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (1)

 

ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  (2)

 

ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี