ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน ตำบลนาดี

1. เขตการปกครอง 

ตำบลนาดีมีเขตการปกครอง  จำนวน  17  หมู่บ้าน  คือ

 

2. เนื้อที่

             ตำบลนาดี  เป็นตำบลหนึ่งใน  20  ตำบลของอำเภอเมืองสุรินทร์  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  49,385  ไร่หรือ  80  ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่

3.  ประชากร

              จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองสุรินทร์  ของตำบลนาดีมีจำนวนทั้งสิ้น  13,751  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,384  หลังคาเรือน  ประกอบด้วย  17  หมู่บ้าน  โดยแยกตามพื้นที่ครัวเรือนและประชากร  ดังนี้