กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี

♣  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครั้งที่ 6/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

♣ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตัวเองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (-20 ก.ย. 2561-)  คลิก

♣  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 5/2561 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครัังที่ 1/2561 ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 4/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 1/2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 3/2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 2/2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก

♣  ประชาสัมพันธ์การส่งแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประจำปีงบประมาณ  2561  คลิก

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาดี ครัังที่ 1/2560 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  คลิก