กองช่าง

นายโฉลม คะเณมา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 081-0688992/098-6343449


นายหนึ่ง จอมเกาะ
นายช่างโยธา

โทร : 084-8251259

นายจิรชัย วรรณศิริ
นายช่างโยธา

โทร : 087-2438024

นายปรัชญา ชนามุยา
เจ้าพนักงานการประปา

โทร : 096-6857173

นายชาตรี พิมพ์ยนต์
เจ้าพนักงานการประปา

โทร : 086-4343763

นายศิวกานต์ ศรีสรสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โทร : 090-5695639

นายพรพจน์ จันทินมาธร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทร : 091-3478113

นายยุทธพงษ์ ยิ่งมีมา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โทร : 080-8379164

นายสมบัติ บุตรดี
ช่างเครื่องสูบน้ำ

โทร : 063-5483498

นายสมโภชน์ วานุนาม
ช่างเครื่องสูบน้ำ

โทร : 065-3415418

นางสาวปนัดดา ฝอยจันทร์
งานธุรการ

โทร : 090-6199462