กองช่าง

        นายโฉลม คะเณมา                ผู้อำนวยการกองช่าง

 

       นายจิรชัย วรรณศิริ                  นายช่างโยธา
          นายหนึ่ง จอมเกาะ                      นายช่างโยธา

 

       นายชาตรี พิมพ์ยนต์            เจ้าพนักงานการประปา
      นายปรัชญา ชนามุยา               เจ้าพนักงานการประปา 

 

 

 

 

     

 

 

 

    นายพรพจน์ จันทินมาธร            ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     นายศิวกานต์ ศรีสรสิทธิ์                 ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

 

          นายสมบัติ บุตรดี                      ช่างเครื่องสูบน้ำ
       นายยุทธพงษ์ ยิ่งมีมา                 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

 

     น.ส.ปนัดดา ฝอยจันทร์                    งานธุรการ
     นายสมโภชน์ วานุนาม                ช่างเครื่องสูบน้ำ