กองช่าง

กองช่าง 

          มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ   งานควบคุมอาคาร   งานก่อสร้าง  งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

»  งานก่อสร้างและบูรณะถนน  สะพาน
»  งานปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
»  งานสำรวจ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร
»  งานออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา
»  งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ
»  งานตรวจทางแบบรูปแบบรายการต่างๆ
»  งานประมาณราคา  ตรวจสอบราคากลางงานโครงการ
»  งานควบคุมอาคาร  ตาม  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
»  งานควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

»  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
»  งานวิศวกรรม
»  งานประเมินราคา
»  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
»  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
»  งานสำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ
»  งานก่อสร้าง
»  งานออกแบบ
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

»  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
»  งานการตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทางสาธารณะ การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ทางเท้า  คันดิน  สะพาน ท่อระบายน้ำ
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. งานประสานสาธารณูปโภค

»  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
»  งานไฟฟ้าสาธารณูปโภค/ไฟฟ้าสาธารณะ
»  งานการระบายน้ำ  แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
»  การบำรุงรักษาคลองท่อระบายน้ำ
»  การทำสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง
»  การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาคูคลอง สาธารณะ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครืองสูบน้ำ
»  งานระบบน้ำ
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย