กองคลัง

      นางจุรีรัตน์ เสนานนท์             ผู้อำนวยการกองคลัง

 

        น.ส.อภิชญา ทำดี            นักวิชาการเงินและบัญชี
      นางอรพิชา จำปาเมือง                  นักวิชาการคลัง

 

   
        น.ส.รุ่งฤดี ถนอมดี            นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    นายนวรรช จันทร์หอมฟุ้ง              นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

    
         น.ส.ศรินยา บุญทัน           ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
        น.ส.ศิรินภา สายยศ              ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 

 

        น.ส.ศิริพร แก้วฤทธิ์       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี