กองคลัง

     นางจุรีรัตน์ เสนานนท์               ผู้อำนวยการกองคลัง

 

     นางอรพิชา จำปาเมือง                 นักวิชาการคลัง
        น.ส.อภิชญา ทำดี             นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

     น.ส.ศิรินภา สายยศ           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
        น.ส.ศรินยา บุญทัน         ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี