กองคลัง

กองคลัง

               กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน

                มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน

2. งานการบัญชี

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม

3. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของกองคลัง

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ยกเลิกการเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่างเดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 
3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
(ยกเลิกการเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชำระภาษีตามแบบเเจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2563)

การจัดเก็บภาษีป้าย
               ขั้นตอนการให้บริการ
               1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  พร้อมเอกสารประกอบ
               2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
               3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
               เอกสารประกอบการพิจารณา
               1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
               2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา  (ภ.ป.7)
               3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
               4. ขนาดของป้าย
               5. สำเนาทะเบียนบ้าน
               6. สำเนาโฉนดที่ดิน

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิกการเก็บภาษี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
               ขั้นตอนการให้บริการ
               1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
               2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
               3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่  (ภ.บ.ท.11)
               เอกสารประกอบการพิจารณา
               1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
               2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)
               3. สำเนาทะเบียนบ้าน
               4. สำเนาโฉนดที่ดิน

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยกเลิการเก็บภาษี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
               ขั้นตอนการให้บริการ
               1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
               2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
               3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   (ภ.ร.ด.12)
                เอกสารประกอบการพิจารณา
               1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
               2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)
               3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)
               4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
               5. สำเนาทะเบียนบ้าน
               6. สำเนาโฉนดที่ดิน

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
(ระยะเวลาจัดเก็บภาษียึดตามกฎหมายกำหนด)
                ขั้นตอนการให้บริการ
               1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (เดือน พฤศจิกายน 2562)
               2. เจ้าหน้าที่ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ภดส.1
(ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)
               3.เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภดส.7 (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563)
               4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภายในเดือน เมษษยน 2563 )
5.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่อนได้ 3 งวด ยอดชำระตั้ง 3,000 บาทขึ้นไป
     งวดที่ 1. ภายในเดือนเมษายน 2563
     งวดที่ 2. ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
     งวดที่ 3. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
6. เจ้าหน้าที่แจ้งเดือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ (ภายในเดือนพฤษภาคม 2563)
7. เจ้าหน้าที่แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา
(ภายในเดือนมิถุนายน 2563)
            เอกสารประกอบพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน

ติดต่องานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง อบต.นาดี)

ในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น.