กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1. งานบริหารการศึกษา

»  งานบริหารวิชาการ
»  งานนิเทศการศึกษา
«  งานประกันคุณภาพการศึกษา
»  งานกิจการโรงเรียน
»  งานจัดการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
»  งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
»  งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
»  งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา
»  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
»  งานส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะและการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

»  งานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
»  งานกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
»  งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
»  งานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
»  งานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
»  งานการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
»  งานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
»  งานการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
»  งานการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
»  งานจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

»  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
»  งานธุรการ
»  งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา
»  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. งานกีฬาและนันทนาการ

»  งานส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
»  งานการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชน
»  งานสำรวจข้อมูล  ความต้องการ  เพื่อพัฒนาด้านอาชีพของเยาวชน
»  งานการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
»  งานดูแล  และบำรุงรักษาสนามกีฬา  และศูนย์กีฬาประจำตำบลและหมู่บ้าน
»  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย