กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ          ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

        นางจิตรา เจริญศิริ                  นักวิชาการศึกษา

 

     นางพรรณิษา สู่ทรงดี                    ครูผู้ดูแลเด็ก
       นางพรรณี นึกชอบ                    ครูผู้ดูแลเด็ก

 

       น.ส.สาวิตรี  มานุจำ                    ครูผู้ดูแลเด็ก
      น.ส.อารีรัตน์   มีแก้ว                   ครูผู้ดูแลเด็ก

 

    น.ส.อัญชลี สืบเสาะเสมอ                ครูผู้ดูแลเด็ก