กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

»  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

»  ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

»  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

»  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

»  กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

»  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

»  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินแ ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

»  กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

»  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารก ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

»  กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  » ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  »  ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

» พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  »  ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  »  คลิกที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

»  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถ ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถ ...
อ่านเพิ่มเติม